www.vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : www.vitahco.com

Cáp điện lực

Vật liệu cấu thành cáp điện lực gồm rất nhiều loại, nhưng có thể liệt kê thành 9 nhóm chính như sau:

  1. Ruột dẫn
  2. Vật liệu cách điện
  3. Băng kim loại
  4. Băng kim loại có tráng nhựa
  5. Băng không kim loại
  6. Băng bán dẫn
  7. Sợi độn (điền đầy)
  8. Sợi giáp
  9. Băng chống thấm